• Καταστατικό Κατευθύνσεων
   
  Bookmark and Share

  Καταστατικό λειτουργίας Πυρήνων Κατεύθυνσης
  Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας

  Απόφαση δημιουργίας Πυρήνων Κατεύθυνσης

  Αποφασίζεται η δημιουργία Πυρήνων Κατεύθυνσης, αντίστοιχων των τριών επιστημονικών κατευθύνσεων του Τμήματος (Καρδιοαγγειακή, Αναπνευστική και Μ.Ε.Θ.), ώστε να συμβάλουν στην κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης. Ο στόχος των Πυρήνων είναι η ανάπτυξη του αντικειμένου μέσω ειδικών επιστημονικών δράσεων, όπως οργάνωση σεμιναρίων, ενημέρωση του κοινού, συγγραφή και διάδοση ενημερωτικών φυλλαδίων με οδηγίες προς ασθενείς και συγγενείς, επιστημονική και κλινική υποστήριξη συναδέλφων φυσικοθεραπευτών, ανάπτυξη ερευνητικής και στατιστικής δραστηριότητας, επικαιροποίηση φυσικοθεραπευτικών πράξεων, φυσικοθεραπευτικών φύλλων αξιολόγησης, προβολή έργου και ανάπτυξη ειδικών θεμάτων, κλπ.

  Σύσταση Πυρήνων Κατεύθυνσης

  Οι Πυρήνες θα αποτελούνται από επτά φυσικοθεραπευτές (1 Συντονιστής και 6 μέλη) - μέλη του Τμήματος με μεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείμενο ή/και αντίστοιχη κλινική εμπειρία, με έκδηλο ενδιαφέρον και διάθεση ενασχόλησης με τις δράσεις της Κατεύθυνσης. Συντονιστές Πυρήνων ορίζονται οι συντονιστές της αντίστοιχης επιστημονικής κατεύθυνσης, υποχρεωτικά μέλη του Δ.Σ του Τ.Κ.Α.Φ.Α. Οι Συντονιστές και τα μέλη των Πυρήνων θα τοποθετούνται από το κάθε φορά νεοεκλεγμένο Δ.Σ του Τ.Κ.Α.Φ.Α ανά δύο χρόνια. Συνεργάτες της Κατεύθυνσης μπορούν να γίνουν επαγγελματίες μέλη της κατεύθυνσης ή ακόμη και εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι και θα ορίζονται από την πλειοψηφία των επτά μελών του Πυρήνα και θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Τ.Κ.Α.Φ.Α. Οι στόχοι των Πυρήνων Κατεύθυνσης θα υλοποιούνται, όταν χρειάζεται μέσω Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες και θα αποτελούνται από ένα Μέλος του Πυρήνα (Υπεύθυνος), Μέλη του Τμήματος και Συνεργάτες.

  Λειτουργία Δράσεων

  Οι συναντήσεις των Πυρήνων και των Ομάδων Εργασίας μπορούν να πραγματοποιούνται στα γραφεία του Π.Σ.Φ. Όλη η πορεία και η εξέλιξη μιας δράσης του Πυρήνα και των Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας θα εκτελείται σε συνεργασία και θα εγκρίνεται από το Συντονιστή της Κατεύθυνσης.

  Υποχρεώσεις των Συντονιστών και του Δ.Σ. του Τ.Κ.Α.Φ.Α.

  Οι Συντονιστές θα εισηγούνται τις προτάσεις των Πυρήνων προς το Δ.Σ. του Τ.Κ.Α.Φ.Α. Το Δ.Σ. του Τ.Κ.Α.Φ.Α. θα συζητά τις εισηγήσεις των Πυρήνων Κατεύθυνσης και θα αποφασίζει ανάλογα την έγκρισή τους, ώστε να γίνεται αρωγός για τη πραγματοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών. Τέλος, οι προτάσεις θα κατατίθενται στον Π.Σ.Φ. για περαιτέρω τελική έγκριση.

  Υποχρεώσεις των Μελών, Συνεργατών και Συντονιστή του Πυρήνα

  Η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των Μελών και Συνεργατών του Πυρήνα για τη διεκπεραίωση μιας δράσης υποχρεούται να κοινοποιείται στο Συντονιστή για τον έλεγχο της πορείας και εξέλιξης αυτής της δράσης. Τα μέλη του Πυρήνα χρειάζεται να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το Συντονιστή της Κατεύθυνσης για την εξέλιξη και την πρόοδο των δράσεων της ομάδας εργασίας, ο οποίος με τη σειρά του θα ενημερώνει το Δ.Σ του Τ.Κ.Α.Φ.Α. Κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η πορεία της δράσης της ομάδας εργασίας.
   

   

 • ⇣ Πρόσφατα